Metro Traffic FM Program Schedule

ट्राफिक एफ.एफ.९५.६ मेगाहर्जबाट दैनिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु

क्र.स. कार्यक्रमको नाम समय
भजन बिहान ५:०० ६:०० बजे
शुभ प्रभात बिहान ६:०० ६:३० बजे
बिहानी खबर बिहान ६:३० ६:५५ बजे
प्रहरी समाचार

बिहान ७, ११ बजे

दिउसो ४ बजे

बेलुकी ८ बजे

ट्राफिक अपडेट बिहान ७:३० देखी बेलुकी १०:०० बजे सम्म प्रत्येक आधा घण्टामा
१०० नं.को खबर बिहान ९ बजे र बेलुकी ६ बजे
पिक आवर

बिहान ९:१५ १०:५५ बजे

दिउसो ४:१५ ५:५५ बजे

शुक्रबार

दिउसो २:१५ ३:५५ बजे

सुगम साथ बिहान ११:१५ ११:५५ बजे
मिक्स माक्स मध्यान्ह १२:१५ १२:५५ बजे
१० लोक सुसेली दिउसो १:१५ १:५५ बजे
११ दिवा खबर दिउसो २:०० २:३० बजे
१२ ट्राफिक सेरोफेरो बेलुकी ७:१५ ७:५५ बजे

ट्राफिक एफ.एफ.९५.६ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु:–

क्र.स. कार्यक्रमको नाम वार समय
तपाईको प्रश्न हाम्रोउत्तर आईतबार  १२:१५१२:५५ बजे
मेट्रो डायरी (पुनः प्रसारण) ,, ०७:१५७:५५  बजे
बाल कार्यक्रम ,, ०६:१५६:५५ बजे
ट्राफिक सेरोफेरो -k'gk|;f/0f_ ,, ०७:१५ ७:५५ बजे
सडक साहित्य सोमवार ०६: १५६:५५ बजे
सेवामा सामुदायिक प्रहरी सोमवार मंगलबार

०७:१५७:५५  बजे

०६:१५६:५५ बजे

तपाईको प्रश्नमा यातायात ब्यबसायीको जवाफ

बुधबार

off

०३:१५३:५५ बजे
तपाईकोप्रश्नमा महानगरीय प्रहरीको जवाफ बिहीबार १२:१५१२:५५ बजे
ट्राफिक क्विज शुक्रबार ०४:१५४:५५ बजे
१० मेट्रो डायरी शुक्रबार ०७:१५७:५५ बजे
११ ट्राफिक सेरोफेरो शनिबार- ०७:१५७:५५बजे
१२ सेलिब्रेटी शनिबार ०८:१५ ८:५५ बजे
१३ गित रोजाईको शन्देस तपाईको शनिबार १२:१५ १२:५५ बजे
१४ सिर्जनाका थुंगाहरु शनिबार ०७:१५ ७:५५ बजे

पाक्षीक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम:–

क्र.स. कार्यक्रमको नाम वार समय
चालकसंग अन्तरङ्ग आईतबार ०८:१५-८:५५ बजे
जागरण सोमबार ०८:३०-०९:०० बजे
सडक सरोकार मंगलबार ०८:१५-०८:५५ बजे
सहयोगी हात बुधबार ०८:००-०८:३० बजे
यात्रामा जेष्ठ सदस्य शनिबार

०९:१५-९:५५ बजे 

  • ट्राफिक अपडेट:बिहान :३० बजेबाट बेलुका :०० बजे सम्म प्रत्यक आधा घण्टामा प्रसारण हुने छ ।
  • प्रहरी समाचार:– बिहान :००,११:००,दिउसो:०० र बेलुका :०० बजे प्रसारण हुने छ ।
  • खबर १०० नं.का:– बिहान :०० र बेलुकी :०० बजे प्रसारण हुने छ ।