Traffic Light / Black Spot & Over Head Bridge

Traffic Light

Black Spot

Over Head Bridge

Munibhairab

Kalanki

Jamal 

Jadibuti

Babarmahal

Bhotahiti

Ghattaghar

Minbhawan

Ranodip

Thimi chardobato

Airport

Old buspark

Thimi chowk

Maitighar

Bhadrakali

Sallaghari

Gathaghar

nagsthan

Suryabinayak

Bhaktpur

Newroad gate

Kausaltar

Satdobato

Bir hospital

gwarkho

New buspark

Thankot

Kalanki chowk

Sitapaila

Pulchowk

Gangubu

Jadibutti

Maharajganj

lokanthali

Sukedhara

Kausaltar

Chabhil

Gatthaghar

Jawlakhel

Traffic pravag gatthaghar

 

Bauda

Chardobato

Kalimati

Thimi Chowk

Singhadarbar

Shreejana nagar

Gausala

Sallaghari

Budanilkantha

Subarna Chowk

Sanepa

Surya binayak

Sallaghari