ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल : १०३
नेपा
EN

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट दैनिक रुपमा प्रशारण हुने कार्यक्रमहरु

सि.न.

प्रसारण हुने समय

कार्यक्रमको नाम

 

कैफियत

१.

०५:०० -५:३० बजे

राष्ट्रिय गान / भजनहरु

 

हरेक दिन

२.

०५:३०-०६:३० बजे

राष्ट्रिय गीत

 

हरेक दिन

३.

०६:३०-०७:००  बजे

बिहानी खबर

 

सार्वजनिक विदा वाहेक

४.

०७:००-०७:१५ बजे

प्रहरी समाचार

 

हरेक दिन

५.

०७:०१५-०७:३० बजे

प्रहरी तथा जनचेतना  गित

 

हरेक दिन

६.

०७:३०-०७:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरक दिन

७.

०७:३५-८:०० बजे

प्रहरी तथा जनचेतना मुलक गित

 

शनिबार वाहेक

८.

०८:००-०८:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

९.

०८:०५-०८:३० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गित

 

कार्यक्रम नभएको दिन

१०.

०८:३०-०८:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

११.

०८:३५-०९:०० बजे

पुराना नेपाली फिल्मका गित

 

कार्यक्रम नभएको दिन

१२.

    ०९:००-०९:०५ बजे

खबर १००नं.का

 

हरेक दिन

१३.

०९:१०-११:०० बजे

पिक आवर

 

शनिबार र सार्वजनिक विदा वाहेक

१४.

११:००-११:१५ बजे

प्रहरी समाचार

 

हरेक दिन

१५.

११:१५-११:३० बजे

सुगम साथ

 

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१६.

११:३०-११:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

१७.

११:३५-१२:०० बजे

सुगम साथ

 

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

१८.

१२:००-१२:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

१९.

१२:०५-१२:३० बजे

मिक्समाक्स

 

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२०.

१२:३०-१२:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

२१.

१२:३५-१३:०० बजे

मिक्स माक्स

 

आइतबार, बिहिबार  र शनिबार वाहेक

२२.

१३:००-१३:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

२३.

१३:१०-१३:३० बजे

लोक सुसेली

 

शनिबार वाहेक

२४.

१३:३०-१३:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

२५.

१३:३५-१४:०० बजे

लोक सुसेली

 

शनिबार वाहेक

२६.

१४:०१-१४:३० बजे

दिवा खबर

 

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन बवाहेक

२७.

१४:३०-१५:०० बजे

हिन्दी चलचित्रका गितहरु

 

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

२८.

१५:००-१५:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

२९.

१५:०५-१५:३० बजे

नेपाली पप गित

 

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३०.

१५:३०-१५:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

शुक्रबार वाहेक

३१.

१५:३५-१६:०० बजे

हिन्दी गित

 

शुक्रबार र शनिबार वाहेक

३२.

१६:००-१६:१५ बजे

प्रहरी समाचार

 

हरेक दिन

३३.

१६:१५-१८:०० बजे

पिक आवर

 

शुक्रबार शनिबार र सार्वजनिक विदाको दिन वाहेक

३४.

१८:००-१८:०५ बजे

खबर १००नं.का

 

हरेक दिन

३५.

१८:१०-१८:३० बजे

ट्राफिक गित

 

हरेक दिन

३६.

१८:३०-१८:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

३७.

१८:३५-१९:०० बजे

ट्राफिक गित

 

हरेक दिन

३८.

१९:००-१९:०५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

३९.

१९:०५-१९:३० बजे

लोक गित

 

कार्यक्रम नभएको दिन

४०.

१९:३०-१९:३५ बजे

ट्राफिक अपडेट

 

हरेक दिन

४१.

१९:३५-२०:०० बजे

लोक गित

 

कार्यक्रम नभएको दिन

४२.

२०:००-२०:१५ बजे

प्रहरी समाचार

 

हरेक दिन

४३.

२०:१५-२१:०० बजे

आधुनिक गितहरु

 

आइतबार वाहेक

४४.

२१:००-२१:५५ बजे

पुराना हिन्दी गितहरु

 

हरेक दिन

४५. 

२२:०० बजे

रेडियो क्लोजिङ

 

हरेक दिन

 

ट्राफिक एफ.एफ.९५.५ मेगाहर्जबाट साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुने कार्यक्रमहरु

आईतवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

तपाईको प्रश्न हाम्रोउत्तर

१२:१०१३:००

प्रत्येक साता

ट्राफिक सेरोफेरो

 

१९:३५ १९:५५

पुन:प्रशारण

रेडियो नाटक

२०:०० बजेको प्रहरी समाचार पछी

पुन:प्रशारण

 

सोमवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

हातेमालो

०८:०००८:३०

प्रत्येक साता

जागरण

०८:३००९:००

प्रत्येक साता

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

प्रत्येक साता

 

 

मंगलवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

सडक सरोकार

०८:०५०८:३०

प्रत्येक साता

 

 

बुधवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

स्वस्थ जिवन

०८:१०- १०:००

नयाँ प्रसारण

 

 

बिहिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

सिर्जना मञ्च

०८:०००९:००

प्रत्येक साता

नागरिकसँग नेपाल प्रहरी

१२:१०१३:००

प्रत्येक साता

प्रहरी कार्यक्रम

१९:४५२०:००

प्रत्येक साता

 

शुक्रवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

स्वस्थ जिवन

१९:१०—२०:००

पुन:प्रसारण

ट्राफिक क्विज

१६:१०१७:००

प्रत्येक साता

 

शनिवार

क्र स

कार्यक्रमको नाम

समय

कैफियत

ट्राफिक सेरोफेरो

०७:३५२०:००

प्रत्येक साता

 

गित रोजाईको सन्देश तपाईको

११:१०१२:००

प्रत्येक साता

रेडियो नाटक

१२:१० – १३:००

प्रत्येक साता

सिर्जना मञ्च

१९:१०२०:००

पुन:प्रशारण